Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen klant en ondernemer.

Onder algemene voorwaarden worden standaardbedingen verstaan die zonder onderhandeling door één partij zijn opgesteld. Het doel hiervan is om deze op regelmatige basis in commerciële transacties te gebruiken of om een reeds bestaande overeenkomst aan te vullen. Onze Algemene Voorwaarden leest u hieronder.

 1. Elke bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaardenvan de koper. De koper wordt geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden, uit te voeren en te eerbiedigen.

 2. De koper verklaart de volledige informatie en de prijs over het voertuig te hebben ontvangen.

  De verkoopprijs van een voertuig omvat niet : de eerste servicebeurt, de eerste tankbeurt, de levering vangasflessen en veiligheidskit, de kost van de technische controle.

 3. De door onze vertegenwoordigers buiten onderhavige algemene voorwaarden aangegane verbintenissenverbinden bvba Depolim pas na uitdrukkelijke aanvaarding.

 4. Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege bvba Depolim geen enkele garantie in. Een eventuele vertragingkan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

 5. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van bvba Depolim. De koper draagt alle risico’s metbetrekking tot het voertuig vanaf de levering.

 6. Bvba Depolim behoudt zich het recht voor een model van een nieuw voertuig te leveren dat in sommigedetails licht afwijkt van het bestelde model, voor zover hieruit gen nadeel voortvloeit voor de koper.

 7. Indien de koper het aangekochte voertuig niet in ontvangst neemt binnen de tien kalenderdagen vanaf deverzending van ingebrekestelling bij aangetekend schrijven heeft bvba Depolim het recht om garagekostenaan te rekenen, de verkoop te ontbinden en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade.

 8. Elke verhoging of vermindering van de BTW aanslagvoet of van andere taksen zal ten voordele of ten lastevan de koper zijn.

 9. De betalingsvoorwaarden van het voertuig zijn als volgt :

  bij bestelling : een voorschot van 15% van de koopprijs

  bij afgifte van de aanvraag van de inschrijving : 80% van de koopprijs

  bij de aflevering : de laatste 5% van de koopprijs.

  De betalingen dienen te gebeuren via overschrijving en worden aanvaard als het saldo op onze rekening staat. Bij gebreken hiervan is op het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigdaan het wettelijk tarief, verhoogd met drie procent.

 10. Het voertuig blijft eigendom van bvba Depolim tot de volledige betaling van de koopprijs.In geval van annulatie is er min. 15% van het totale bedrag verschuldigt aan Depolim bvba.

 11. Indien de verkoopsovereenkomst de verkoop van een tweedehandsvoertuig door bvba Depolim vermeldt,wordt het voertuig verkocht in de staat waarin het voertuig zich bevindt op datum van ondertekening van deverkoopsovereenkomst en gekend aan de koper, zonder vrijwaring voor de zichtbare gebreken. De verborgengebreken worden gewaarborgd door bvba Depolim voor een termijn van 12 maanden.

 12. De nieuwe voertuigen zijn gewaarborgd onder de volgende voorwaarden :

  a) de zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en binneninrichting dienen door de koper gemeldte worden bij de levering.

  b) De verborgen gebreken worden gedekt door de waarborg gedurende een periode van 12 (twaalf) maandenvanaf de levering. Deze moeten aan bvba Depolim worden gemeld bij aangetekend schrijven binnen eentermijn van maximum 30 (dertig) kalenderdagen vanaf dat de koper ze vaststelt.

  c) De waarborg omvat de onderdelen en de arbeid die nodig zijn aan de niet-conformiteit om de vastgesteldegebreken te verhelpen. Deze waarborg bestaat uit de vervanging in de werkplaatsen van bvba Depolim vande stukken die gebrekkig erkend werden. De onder waarborg vervangen stukken worden eigendom van bvba Depolim.

  d) de waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrekte wijten is aan abnormaal of foutief gebruik van het voertuig.

  e) De onder waarborg uitgevoerde werken dienen door Depolim of een door haar aangestelde derde te worden verricht.

  Na de termijn van één jaar is de wettelijke waarborg van toepassing indien het verborgen gebrek bestond ophet ogenblik van de levering.

 13. Iedere klacht betreffende een faktuur moet ons bereiken binnen de 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van verzending vangezegd document. De fakturen van bvba Depolim zijn kontant betaalbaar op de uitgiftedatum.

 14. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomstwordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbank van demaatschappelijke zetel van bvba Depolim.

 15. De wettelijk toegestane belading wordt beïnvloed door gemonteerde accessoires.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×